Безплатна доставка за гр.София за поръчки над 30лв. Възползвай се!

Игра: 10 години SuperMag

Спечелете барбекю, ваучери за пазаруване, годишни абонаменти и още десетки награди от Supermag.bg

Участието в играта е обвързано с покупка.

Как участвате?

Всички, направени поръчки в периода от 09.04.2021 до 10.05.2021г. Участват в томбола. Една поръчка е равна на едно участие. Колкото повече поръчки имате в този период, толкова по-голям е шансът за награда.

Награди:

1 скара, тип барбекю
5 бр. годишни абонамента за безплатна доставка
10 бр. 6 месечни абонаменти
1 ваучер за пазаруване в Supermag на стойност 100 лв.
5 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 50 лв.
10 подаръчни кошници 10 години Supermag на стойност 40 лв. всяка
15 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 20 лв.
20 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 10 лв.

Наградите под форма на абонаменти и ваучери за пазаруване ще бъдат добавени към “Моят профил” на всеки победител до 01.06.2021г.
Наградите подаръчни кошници ще бъдат раздадени на печелившите участници след обаждане до 01.06.2021 г.

Теглене:

На 11.05.2021г. чрез софтуер, ще бъдат изтеглени номерата на поръчките на печелившите.
Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл/телефон и имената им ще бъдат публикувани на: https://supermag.bg/


УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА "10 години Supermag.bg"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта "10 години Supermag.bg"(„Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на SuperMag.bg –https://supermag.bg/.

1.2. Организатор на Играта е. “Супермаг” ЕООД , вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201451086 , ДДС №BG201451086 , със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, ул.Самоковско шосе, 2 Л, ет. 3, тел. 0885 899 666 („Supermag“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 09.04.2021 г. до 10.05.2021 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, в онлайн супермаркет Supermag.bg

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на “Супермаг” ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 100 (сто) лева, в онлайн супермаркет Supermag.bg (https://www.supermag.bg/)

3.2. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой поръчки в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, той ще получи всяка спечелена награда.

3.3. За участие в тегленето за разпределение на наградите е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията на сайта.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 от предходния раздел III от настоящите Условия, получава съответния брой индивидуални участия в томболата.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

1 скара, тип барбекю
5 бр. годишни абонамента за безплатна доставка
10 бр. 6 месечни абонаменти
1 ваучер за пазаруване в Supermag на стойност 100 лв.
5 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 50 лв.
10 подаръчни кошници 10 години Supermag на стойност 40 лв. всяка
15 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 20 лв.
20 ваучера за пазаруване в Supermag на стойност 10 лв.

Ваучерите на стойност 10, 20, 50 и 100лв., които се зареждат в индивидуални профил на победителя, секция “Моят профил”, служат като разплащателно средство за многократно пазаруване в онлайн супермаркет Supermag.bg. Ваучерът за пазаруване може да бъде използван като разплащателно средство при следващо пазаруване, като не е необходимо да бъде усвоен наведнъж.
Наградите под форма на ваучери за пазаруване, служещи като разплащателно средство, са с ограничена валидност и могат да се използват за пазаруване до 30.09.2021 г. Ваучерите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. В случай, че не се използва цялата сума в срок до 30.09.2021 г., остатъчната сума не може да бъде разменена за паричната си равностойност.

4.3. Hагради ще бъдат теглени чрез софтуер, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели: “Администрация“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.4. Тегленето ще се проведе на: 11.05.2021

4.5. Имената на участниците и номера на поръчката, с която са спечелили, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Supermag.bg - https://www.supermag.bg/ при предоставяне на изрично съгласие от тяхна страна по време на уточнителния телефонен разговор. При отказ от страна на участниците, ще бъдат публикувани само техните инициали.

4.6. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт

4.7. Участниците, спечелили награда подаръчна кошница, ще получат наградата си след уточняване на желан ден, час и адрес за доставка.

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

5.4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.

5.5. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ДРУГИ

6.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес:info@supermag.bg.

6.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

6.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

6.4. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

За да участвате в томболата за награди направете поръчка на стойност над 100 лв.
Абонирай се за най-вкусните предложения на SuperMAG.bg