Ароматизатор за тоалетна Duck Свежи Дискове Цветя 36 мл

този продукт Ви носи: 6 точки

Цена за 1 бр:

5.99 лв.

Не е наличен в момента

36 мл.

Състав:

d-лимонен. Може да предизвика алергична реакция. Съдържа също: >30% нейоногенни ПАВ, парфюм, лимонен, цитрал, гераниол, цитронелол. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с местни и национални разпоредби.

Описание на продукта
Внимание: Измийте ръцете след употреба. Наблюдавайте малките деца, когато са в близост до тоалетната. Употребявайте само в тоалетни чинии. Да се пази далече от достъп на домашни любимци. Както с всеки почистващ продукт, избягвайте продължителен контакт с кожата.

Начин на употреба: 1. Подравнете големия бутон на устройството с отворите на дръжката. Отстранете и запазете капачката. 2. Насочете края на устройството към вътрешната част на тоалетната чиния, където тече водната струя. 3. Натиснете и задръжте бутона, като притискате дозатора към тоалетната чиния, докато бутонът премине на следващия отвор. 4. Отстранете дозатора от тоалетната чиния, оставяйки един гел диск. Затворете плътно капачката. Пуснете водата, за да активирате диска. След поставяне дискът може да привлече вниманието на малки деца. Залепете на най-малко забележимото от деца място. Подходящо за употреба при септични ями. 5. След използване на последния диск, натиснете бутона и завъртете леко пълнителя, за да извадите от дозатора. Запазете дозатора за последваща употреба.

Подобни продукти
Loading
Препоръчани продукти